Üdvözöljük a C-PRESS weboldalán! *** Magyarország és az Európai Unió a cigányokkal együtt egységes, értékes egész! *** O Ungriko Them thaj e Evroputni Unia e rromença kethane si ando jekhipo, thaj e rromença si barvali thaj intrego! *** A szólásszabadság és a véleménynyilvánítás alkotmányos jog! *** A magyarországi cigányoknak is! *** C-PRESS *** Le manusa slobodes te den duma thaj slobodes te phenen so gindinen konstituto hakaj phenel avri! *** Vi le Rromenqe ando Ungriko Them! *** C-PRESS
C-Press
Eltüntették Farkas Flórián elnöki keretét *** Politikai nyomás alatt *** Vádat emeltek a Betyársereg roma családot fenyegető tagjai ellen *** NOVÁK KATALIN: HÁROM INTÉZKEDÉSSEL SEGÍTI A KORMÁNY JÖVŐRE A NAGYCSALÁDOSOKAT *** A gyerekek egy év jóságot, az anyukák két hét türelmet kaptak a csomag mellé a roma önkormányzat kar *** Rostás Winnetou, így cigányozott a jobbikos képviselő *** Drá­mai ti­tokra de­rült fény a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar múlt­já­ból *** Jogtalanul vegzálta a cigányokat az önkormányzat *** LMP: Kiállunk a Fálun Gong követői mellett *** Vádat emeltek az EU-pénzből házat építő polgármester ellen *** Rémhírterjesztés miatt a Jobbik feljelenti a nemzeti konzultáció hangadóit *** Már Bristolban is gecizik Orbánt *** A zsi­dó­tör­vé­nyek vissza­ál­lí­tá­sát kö­ve­teli a Job­bik ve­zető po­li­ti­kusa. Vona ma­gá­hoz *** Kihátrálás? - Fidesz: nincs bajunk Soros Györggyel *** Lemondathatják a Jobbik nyugdíjas tagozatának egyik vezetőjét rasszista megjegyzései miatt *** Farkas Flórián megszólalt, és nem szakadt rá a plafon *** Buszoztatott tömeggel mutatná meg erejét Farkas Flórián *** Csalók hitegettek kárpótlással idős embereket *** Tényleg 500 forint belépőjegyet kérnek a cigányoktól egy játszótéren? *** Összeálltak Váradiék ***
Advertisement
fbconnect_user6.jpg
donatehu2.png

Európai Roma Liga

euromaliga.jpg

GYEA

gyea.jpg

Economic Forum

forum_137.jpg

Partnereink

Webriport

Advertisement

Roma Tájház

tajhaz_137.jpg

Kethano Drom


kethanodromlogo.jpg

Hírszolgáltatás

feed image
A ROMA RENDőRÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK - A L A P S Z A B Á L Y A
2006-12-06 23:00
Betűméret:   Kicsi: Betűméret csökkentése  Nagy: Betűméret növelése
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A "Roma Rendőrök Országos Egyesülete" közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, VI. fejezetének 61-63. §-a alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi módosított tartalommal fogadta el:

 

 

Az Egyesület székhelye és jogállása:

1.1. Az Egyesület neve:
Roma Rendőrök Országos Egyesülete /továbbiakban: Egyesület/

1.2. Az Egyesület székhelye:
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

1.3. Az Egyesület hatásköre: országos

1.4. Az Egyesület körpecsétje:
A köriratban az egyesület neve, címere.

1.5. Az Egyesület rövidített neve: R.R.O.E.


1.6. Az Egyesület országos jelleggel működő közhasznú társadalmi szervezet, amely egységbe foglalja helyi irodáit.

1.7. Az Egyesület jogi személy, amely önálló ügyintéző és képviseleti testülettel rendelkezik, melynek ülései nyilvánosak.

1.8. Tevékenységét az Alkotmány, az egyesülési jogról szóló törvény, valamint a hazai és nemzetközi szabályok- és jogszabályok alapján, a belügyi, rendvédelmi- és rendészeti ágazatban tevékenykedő kisebbségek, a hátrányos helyzetű, valós esélyegyenlőséget nem élvezők érdekvédelmének és közvetett érdekképviseletének (lásd: 2.1.) megvalósulása érdekében kidolgozott Alapszabályában foglaltak szerinti módon végzi.

1.9. Célkitűzéseit önállóan, az állami,- politikai- és társadalmi szervezetektől függetlenül fogalmazza meg és váltja valóra.

1.10. Önállósága és függetlensége megőrzése mellett, az érdekközösség és a szolidaritás elve alapján meghatározott célok érdekében kapcsolatot tart, együttműködik az állami szervekkel és más társadalmi szervezetekkel. Nemzetközi vonatkozásban kapcsolatokat keres és tart fenn olyan szervezetekkel, - különösen rendvédelmi és rendészeti tevékenységet folytatók egyesületeivel - amelyek hasonló célokat tűztek ki maguk elé.

II. FEJEZET
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, VALAMINT MűKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI


Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi, közhasznú társadalmi szervezet. Az Egyesület nem fegyveres szervezet, tagjaira – az egyesületi tevékenységgel összefüggésben – ezen alapszabály rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület célja:
2.1.
a) A tagok élet- és szolgálati körülményeit érintő érdekeinek és jogainak egységes védelme, különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára és az esélyegyenlőség megteremtésére. Ehhez kapcsolódóan a közvetett képviselet kialakítása.

Az Egyesület maga jogi segítséget nem adhat, mert azt csak az a szervezet végezheti, amelyik a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben foglaltak alapján az illetékes szakhatóság engedélyével rendelkezik. Ennek hiányában az Egyesület csak támogathatja a tagot a jogi képviselő megbízásában, és ezt szervezheti.

A közvetett képviselet jelen Alapszabályban a következőket jelenti:
- Az Egyesület céljai körében – így különösen a diszkriminatív intézkedések és az esélyegyenlőség megsértésekor – vállalja, hogy a jogsértő intézkedéssel hátrányos helyzetbe kerülő tagot meghallgatja. A meglévő adatok alapján az Elnökség határoz, hogy támogatható-e az érintett, avagy sem. Erről értesíti a hozzá forduló tagot. Ha támogatható, akkor az Elnökség – az érintett nyilatkozata alapján – felveszi a kapcsolatot a megfelelő érdekvédelmi szervezet képviselőjével, és tájékoztatást nyújt az általa megállapítottakról, valamint javasolja a további eljárás folytatását. Az Elnökség szükség esetén, – az érintett beleegyezésével – jogi képviselő bevonását is kezdeményezheti, szervezheti, részben vagy egészben finanszírozhatja.

- Amennyiben nem az Egyesület tagja fordul kérelemmel az Egyesülethez, egyedi elbírálás alapján kapcsolatfelvétellel vagy anélkül, érdemi választ küld a kérelmezőnek. Elnökségi döntés (határozat) alapján a kérelmező ez esetben is támogatható a jogi képviselő megbízásában. Az Elnökség fentiekkel kapcsolatban szervezési feladatokat is vállalhat.

a) A belügyi, rendvédelmi- és rendészeti szerveknél megjelenő etnikai, társadalmi, és területi hátrányok kiküszöbölése, az előítéletesség korlátok között tartása.
b) A fiatal romák és más kisebbségek rendvédelmi- rendészeti pályára irányítása, civil képzése, oktatása, életútjának figyelemmel kísérése. Ezen hátrányos helyzetű csoport társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

c) Szerepvállalás az identitászavarok leküzdésében.
d) Szigorúan a később megkötendő együttműködési megállapodások keretén belül maradva, közvetítői szerepvállalás a roma – rendőr konfliktusokban.
e) A társadalmi kohézió és integráció elősegítése.
f) Nemzetközi kitekintés, ismeretszerzés és kapcsolattartás a hasonló célokat kitűző, azokat elérni kívánó állami, társadalmi szervezetekkel.
g) A nem egyesületi tagoknak is – a lehetőségekhez mérten – szolgáltatások nyújtása, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c/ alpontja szerinti közhasznú tevékenységek végzése;
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.

2.2. Feladata:
a) A tagok élet- és szolgálati körülményeinek lehetőség szerinti javítása.
Az Egyesület törekszik arra, hogy a belügyi, rendvédelmi- és rendészeti szervekkel, más nemzetek hasonló célokat kitűző társadalmi szervezeteivel együttműködési megállapodásokat kössön, és a megállapodásokból fakadó jogai gyakorlásával elősegítse a tagok élet- és szolgálati körülményeinek javítását.
b) A tagok diszkrimináció, esélyegyenlőség vonatkozásában fennálló szociális biztonságával, élet- és munkakörülményeivel összefüggő kérdések rendezésében való közreműködés, a később megkötendő együttműködési megállapodásokból fakadó javaslati és véleményezési jog gyakorlása.
c) Tagjainak, illetőleg közhasznú tevékenysége körében a nem tagoknak is a jogi képviselet szervezése, támogatása (lásd: Alapszabály 2.1. pont vonatkozó részei), szociális, kulturális és egyéb jóléti szolgáltatások nyújtása.

2.3. Alapelvei:
2.3.1. Az Egyesület céljai elérése érdekében a tagok tagdíjat fizetnek. Közgyűlési határozat alapján rendkívüli befizetéseket is eszközölhetnek. Ez képezi az Egyesület bevételének és vagyonának egy részét.

2.3.2. Az Egyesület működése, az Egyesület vagyona növelése érdekében támogatókat, szponzorokat kutathat fel, igénybe veheti intézmények, önkormányzatok és más szervek támogatását azért, hogy szolgáltatási színvonalát szinten tartsa, emelje.

2.3.3.Az Egyesület tagjaival nem törekszik az üzleti haszonszerzésre, minden bevételét céljai megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységének biztosítására fordítja.

2.3.4. Az Egyesület a rendelkezésre álló anyagi-technikai erőforrásait kizárólag céljai elérésére fordítja.

2.3.5. Biztosítja a tagság és a nyilvánosság rendszeres - az Egyesület tevékenységi körével összefüggő - tájékoztatását.

2.3.6. Az állami és szolgálati titok, valamint a személyes adatok védelmének betartásával feladatainak megvalósítása érdekében felhasználja a nyilvánosság fórumait.

III. FEJEZET
AZ EGYESÜLET TAGJAI

I. Cím
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


3. Az Egyesület nem törekszik arra, hogy tagjait bármilyen módon is megkülönböztesse. Az etnikai hovatartozásra vonatkozó különleges adatot a tagok önkéntesen adhatják meg melyet, ha az érintett írásban hozzájárul a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti módon kell kezelni

3.1. Az egyesületi tagság lehet, “rendes”, “pártoló” és “tiszteletbeli” tagság.
- A rendes tag csak természetes személy lehet.
- A pártoló tag lehet természetes személy és jogi személy is.
- A tiszteletbeli tag csak természetes személy lehet.

3.2. Az egyesületi tagság önkéntes.

3.3. Az Egyesület tagjai egyidejűleg más egyesületnek, egyéb társadalmi szervezeteknek is tagjai lehetnek.

3.4. Az Egyesület tagjai:

a) Az Egyesület teljes jogú, rendes tagjai lehetnek: a belügyi, rendvédelmi- rendészeti szervezetek állományába tartozó hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti és nyugállományú tagjai, ezek közvetlen hozzátartozói, valamint e szervekkel, szervezetekkel tanulói jogviszonyban álló hallgatói, akik elfogadják az Egyesület Alapszabályát, és eleget tesznek az abban foglaltaknak.

b) Az Egyesület pártoló tagja lehet az, aki a teljes jogú tagsági körön kívül esik, elfogadja az Egyesület célkitűzéseit és azt lehetőségeihez mérten, anyagilag önként támogatja. Az Egyesület pártoló tagja lehet továbbá minden, magyarországi székhellyel rendelkező nem természetes személy, aki (amely) az Egyesület céljait elismeri, támogatni kívánja, és az Alapszabályt elfogadja, valamint képviselője útján a belépési nyilatkozatot aláírja.

c) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki az Egyesület céljait magáénak ismeri el, az Elnökség felkéri, a felkérést elfogadja, és belépési nyilatkozatot tesz.

d) Az Egyesület lehetőséget teremt arra is, hogy a pártoló vagy a tiszteletbeli tagok - kiemelkedő egyesületi tevékenységének elismeréseként, félévente egy alkalommal az elnökség egyedi elbírálása alapján, határozat formájában, az arra érdemesnek nyilvánított személy vagy személyek tagsági státusát megváltoztatva -, szavazati jogot nyerjenek, a rendes tagságot megkapják. A rendes tagság ez irányú elnyerésének fontos feltétele, hogy a pártoló vagy a tiszteletbeli tagság legalább féléve fennálljon. Jogi személy pártoló tag, ezzel a lehetőséggel nem élhet.

Félévente egy alkalommal a pártoló tagok, indokolással egybekötött kérelem formájában, kérhetik átsorolásukat a rendes tagok közé. Az elnökség minden tény és körülmény mérlegelésével, 2/3-os döntést igénylő határozattal, a kérelem iktatásától számított 30 napon belül, ezen időn túl a következő elnökségi ülésen a tárgyban döntést hoz. A státusváltás esetén minden, a rendes tagra vonatkozó feltételnek teljesülnie kell, kivéve a belügyi vagy belügyi hozzátartozói viszonyt meglétét.

II. Cím
A TAGSÁGI VISZONY


3.5. Az egyesületi tagság keletkezése:

a) Minden tagnak jelentkező személy, vagy jogi személy tagfelvételének kérdésében az Elnökség határozattal dönt, tagformátumra való tekintet nélkül.
b) A tagfelvétellel kapcsolatos előkészítő munkákat az Alelnök és az Etikai vezető végzi.
c) Az egyesületi tagság - a jelentkezés elfogadása esetén - a belépési nyilatkozat aláírását, illetőleg a tagdíjfizetés rendjére és módjára vonatkozó nyilatkozat megtételét követő első napon kezdődik.
d) A tagot belépését követően nyilvántartásba kell venni.

3.6. A tagsági viszony - tagformátumra való tekintet nélkül - megszűnik:
1.) - A tag kilépésével. (a kilépési nyilatkozatnak az Elnökséghez való megérkezése napján)
2.) - A tag elhalálozásával (az elhalálozás napján).
- A jogi személy tag esetén, annak jogutód nélküli megszűnésével.
3.) - A tag kizárásával (a kizárás napján).
- A kizárási eljárás lefolytatása után, a tagot az Elnökség jogosult az Egyesület naprakész nyilvántartásából törölni.
4.) - A tiszteletbeli cím Elnökség általi visszavonásával.
5.) - Amennyiben a rendes tag a tagdíjat nem fizeti meg határidőben.
(A tagsági viszony fenntartásának egyik feltétele a tagdíj időben történő megfizetése. A tag önkéntes választása alapján az éves tagdíjat egy összegben, vagy félévente fizeti meg. A tagsági viszonyt az Elnökség határozattal szünteti meg, ha a tag a befizetéssel, a felszólítástól számított 30 napon túli késedelembe esik.)
6.) Az Egyesület megszűnésével.

3.7. Ha az Egyesület rendes tagjának a 3.4. a.) pontjában fennálló jogviszonya – kivéve a közvetlen hozzátartozói minőségen alapuló jogviszonyt –,megszűnik, köteles e tényről az ok megjelölésével az Elnökséget tájékoztatni.

3.8. A kizárás
Az Elnökség a tagot kizárhatja, illetőleg kizárja amennyiben,

1. Magatartásával sérti az Alapszabály, az Alapszabály mellékletei, valamint az Elnökség határozatainak jogszerű rendelkezéseit, más egyesületi tag jogos érdekét.
2. Bűncselekményt követ el, vagy egyéb jogellenes magatartásával sérti az Egyesületet jó hírnevét.
3. Tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti.
4. Önként vállalt feladatainak ellátása során a feladat végrehajtásáért felelős egyesületi tag jogszerű utasításait nem hajtja végre, a meghatározott feladat ellátására alkalmatlan állapotban jelenik meg.
5. Gátolja az Elnökség vagy az Elnökség által felhatalmazott tag munkáját.
6. Ha a tag a befizetéssel, a felszólítástól számított 30 napon túli késedelembe esik.

3.9. A kizárásra irányuló eljárás:
1. A tag kizárását első fokon az Alelnök és az Etikai vezető írásban elkészített javaslata alapján, - melynek tartalmaznia kell a kizárásra okot adó körülményeket - az Elnök kezdeményezi az Elnökség előtt.
2. Az Elnökség – mely jogosult az ülésre más tagot is meghívni – a tagot meghallgatja és biztosítja a védekezés lehetőségét, engedélyezi a jogi képviselő vagy az ügyvéd jelenlétét.
3. Ha az Egyesület érintett tagja, az Elnökség írásbeli szabályszerű kiértesítése ellenére, hitelt érdemlő módon igazolhatóan jogellenesen nem jelenik meg, – azaz az elnökségi felhívásnak nem tesz eleget – az Elnökség kizárja a tagok közül.

3.10. Amennyiben tag a kizárásra okot adó körülményeket elismeri, és tagságáról önként lemond, további eljárásra nincs szükség. A tagság az Elnökséghez címzett kilépési nyilatkozat beérkezésének napján vagy az Elnökségi ülésen tett nyilatkozat alapján nyomban megszűnik. Ha a tag nem jelenik meg az Elnökség előtt, és annak ellenére, hogy szóban tagságáról önként lemondott, nem küldi meg a kilépéséről szóló nyilatkozatot, a kizárással kapcsolatos eljárást le kell folytatni.

3.11. Aláírt kilépési nyilatkozat esetén nem kell Elnökségi döntést hozni.

3.12. Amennyiben a tag nem ismeri el azt, hogy kizárásra okot adó magatartást tanúsított, meghallgatása után az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás mellett dönt arról, hogy az Alapszabály 3.8. pontja alapján történt-e kizárásra okot adó magatartás, avagy sem.
Az Elnökség – kizárásban való döntéskor – csak akkor határozatképes, ha legalább öt (5) elnökségi tagja jelen van.
A kizárási eljárás lefolytatása után, a tagot az Elnökség az Egyesület tagnyilvántartásából törli.

3.13. Az Elnökség döntésének megfelelően a következő elnökségi határozat hozható:
a) Ha az Elnökség nem ért egyet az Elnök kizárásra irányuló javaslatával, úgy határozatban dönt, melyben a tag ellen irányuló eljárást megszünteti.
b) Ha az Elnökség egyetért az Elnök kizárásra irányuló javaslatával, az alapszabály 3.8. pontját sértő tagot az Egyesület tagságából kizárja, a tagnyilvántartásból törli. Az erről készült határozat egy példányát a kizárt tag egyesületi nyilvántartásban szereplő lakcímére vagy tartózkodási helyére a jogorvoslati lehetőség megjelölésével (1989. évi II. tv. 10.§ (1) bek.) meg kell küldeni.
3.13.1. Kizárási eljárás jogi személy (pártoló tag) ellen is lefolytatható.

III. Cím
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


3.14. Az egyesületi tag az Egyesületbe történő belépésével az Alapszabályban foglaltakat elismeri, az Alapszabályban és mellékleteiben lévő kötelezettségeket vállalja.

3.15. Az Egyesület rendes tagjai:
3.15.1. A rendes tagok jogai egyenlők. Egyesületi tisztségre bármely tag javaslatot tehet. A szavazásra jogosult rendes tag választó és egyben választható is. Minden tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.

3.15.2. Az Egyesület rendes tagjának kötelessége:
a) Az Egyesület tevékenységének támogatása.
b) Az Egyesület jóhírnévhez főződő érdekének tiszteletben tartása.
c) Az Alapszabály és mellékletei, valamint az Elnökség határozatainak betartása.
d) Vállalt feladatainak a lehetőségekhez képest maradéktalan végrehajtása.
e) A tagdíj időben történő megfizetése.
f) Önként vállalt feladata során a kijelölt vezető jogszerű utasításainak végrehajtása.
g) Az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság által foganatosított ellenőrzés elősegítése.

3.16. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai:

3.16.1. Pártoló tag az lehet (természetes vagy jogi személy), aki elfogadja az Egyesület céljait, és támogatni kívánja a működést, az anyagi, technikai feltételek javítását.
3.16.2. Tiszteletbeli tag (csak természetes személy) az lehet, akit az Elnökség határozata alapján az Elnök erre felkér. A tiszteletbeli tag felkérés alapján vesz részt az Egyesület tevékenységében, és javaslataival segítheti az Egyesület munkáját.
3.16.3. A pártoló és tiszteletbeli tagok esetében is vizsgálandó, hogy kizáró ok (Alapszabály vagy törvényi feltételek adott rendelkezései szerint) nem áll-e fenn velük szemben.
3.16.4. A pártoló és a tiszteletbeli tagok részt vehetnek a Közgyűlésen, de szavazati, választói és választhatósági joggal nem rendelkeznek, véleményezési és javaslattételi joguk azonban nem korlátozott, észrevételt bármely tárgykörben tehetnek.
3.16.5. A pártoló és a tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető. Önkéntes felajánlást tehetnek.
3.16.6. A jogi személy tag, a kötelezettségét is bejegyzett képviselője útján teljesíti.
3.16.7 A pártoló és a tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a)Az Egyesület tevékenységének támogatása.
b) Az Alapszabály és mellékletei, valamint az Elnökség határozatainak betartása.
c) Az Egyesület jóhírnévhez főződő érdekének tiszteletben tartása.
d) Önként vállalt feladatainak a lehetőségekhez képest maradéktalan végrehajtása.
3.16.8. A pártoló és a tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik:
a) az Elnökséghez írásban benyújtott kérelmére (a kérelem Elnökséghez való beérkezésekor) vagy aláírt kilépési nyilatkozata alapján.
b) halála esetén (a halál bekövetkezésének napján).
c) jogi személy tag esetében, annak jogutód nélküli megszűnésével.
d) Ha az Elnökség az Alapszabály 3.8. pontja alapján, a pártoló vagy tiszteletbeli tag, tagsági viszonyának megszüntetéséről hoz határozatot.
e) Az Egyesület megszűnésével.
3.16.9. Az Egyesület jogi személy tagjai (pártoló tagformában) a megválasztott képviselőik útján gyakorolják jogaikat, teljesítik kötelezettségeiket. A megválasztott képviselőkre is vonatkozik az Alapszabály 3.6, 3.8. pontja. Kizárás esetén a jogi személy kötelessége új képviselő kijelöléséről gondoskodni.

IV. FEJEZET
AZ EGYESÜLETI TAGDÍJ


4.1. Az egyesületi tagság feltétele, rendes tagok esetében a tagdíj megfizetése. Pártoló és tiszteletbeli tagok a tagdíj fizetésére nem kötelezhetők.

4.2. Az egyesületi rendes tag éves tagdíját az Egyesület Alakuló Közgyűlése állapítja meg. Az éves tagdíj mértéket csak a Közgyűlés változtathatja meg. A tagdíj az Egyesület működési feltételeinek biztosítását és célok megvalósítását szolgálja. A rendes tag a tagdíjat az Egyesület pénztárába vagy banki átutalással fizeti be.

4.3. Az Egyesület rendes tagja az éves tagdíjat befizetheti előre egy összegben, vagy félévente. A tagdíj fizetésének módjáról a tagoknak nyilatkozatot kell tenniük.

V. FEJEZET
AZ EGYESÜLET INDULÓ VAGYONA


5.1. Az Egyesület induló vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból és egyéb önkéntesen felajánlott tárgyi eszközökből (Z26 típusú nyomtató, Siemens 120 mhz számítógép, Syncmaster monitor, székek, asztalok, szekrények, melyek értéke együttesen: 45.000. Ft) adódik össze.

VI. FEJEZET
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE


Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző bizottság, Irodavezetők.

6.1. A Közgyűlés
A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, a tagok összessége, mely évente legalább egyszer ül össze (rendes közgyűlés). A rendes Közgyűlést minden év március 31. napjáig össze kell hívni. Közgyűlési határozat alapján évente több rendes Közgyűlés is tartható.
6.1.2. Rendkívüli Közgyűlést kell össze hívni,
a) Ha azt a tagság egyharmada a cél megjelölésével kér.
b) ha az Elnökség a Közgyűlés összehívása mellett dönt.
c) Ha az Ellenőrző Bizottság elrendeli.

6.1.3. Mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlés helyét és idejét, valamint a napirendi pontokat az Elnökség állapítja meg. A napirendet is tartalmazó meghívót tizenöt (15) nappal a kitűzött Közgyűlés előtt kell átadni, illetve kell megküldeni valamennyi tag részére. Rendkívüli esetben az Ellenőrző Bizottság is jogosult – a cél megjelölése mellett – a Közgyűlést összehívni (Lásd: 6.3.10. pont). A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

6.1.4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%.-a + 1 fő megjelent.

6.1.5. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy ezt követően harminc (30) napon belül de legalább öt (5) nap elteltével, ismételten azonos napirendi ponttal összehívott Közgyűlést, a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni, ha a tagok figyelmét a fentiekről az eredeti meghívóban erre a körülményre, már előre felhívták. A meghívón erre a körülményre a tagokat figyelmeztetni kell.
6.1.6. Az Egyesület tagjai a Közgyűlésen közvetlenül, személyesen, illetve a jogi személyek képviselőik útján vesznek részt.

6.1.7. A Közgyűlés határozatait a szavazati jogosultsággal rendelkező rendes tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák, ideértve az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztását is. Elnökségi tag, vagy Ellenőrző bizottsági tag visszahívásához a közgyűlés 2/3-nak visszahívásra vonatkozó szavazata szükséges. A Közgyűlés határozata alapján esetenként titkos szavazás is elrendelhető.

6.1.8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az Egyesület elnökének, az Elnökség tagjainak külön-külön, valamint az Ellenőrző Bizottság Elnökének és tagjainak külön-külön történő megválasztása;
b) Hatáskörébe tartozik a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása;
A lehetséges visszahívás okai: A 3.8. pontban felsorolt kizárási okok, valamint 6.2.13. pontban leírt bizalmatlansági indítványon alapuló okok. Ezekben az  esetekben is biztosítani kell a védekezés lehetőségét, engedélyezni kell a jogi képviselő vagy az ügyvéd jelenlétét. A visszahívásról készült határozat egy példányát a tag egyesületi nyilvántartásban szereplő lakcímére vagy tartózkodási helyére a jogorvoslati lehetőség megjelölésével (1989. évi II. tv. 10.§ (1) bek.) meg kell küldeni.
c) Határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
d) Jóváhagyja, vagy módosítja az Alapszabályt és mellékleteit, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
e) Meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
f) Az ügyintéző és a felügyeleti szervek éves beszámolójának elfogadása. (az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása, a beszámolók elfogadása)
g) Az éves költségvetés megállapítása, elfogadása;
h) A közhasznúsági jelentés elfogadása (Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, az Elnökség által beterjesztett közhasznúsági jelentést készíteni. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év március 31. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik.);
i) Az Egyesület mérlegének jóváhagyása;
j) Az Egyesület eredményének felhasználása;
k) A pénzügyi, gazdálkodási és könyvvizsgálati feladatok elvégzésére külső szerv, személy megbízása;
l) Az esetenkénti titkos szavazás elrendelése;
m) Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása;
n) a Közgyűlés által közgyűlési hatáskörbe vont ügyek;

6.1.9. Az Egyesület bármely tagja jogosult, a Közgyűlés időpontja előtt legalább öt (5) nappal beérkezően, írásban, napirendi javaslattal élni. A Közgyűlés Elnökének ismertetője után a Közgyűlés dönt arról, hogy napirendre tűzi-e a javaslatot, vagy azt az Egyesület tisztségviselőinek hatáskörébe utalja.

6.1.10. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján,
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

6.1.11. Az Egyesület a Közgyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság és az Irodavezetők által hozott határozatok nyilvánosságra hozatalát - vagyis meghatározhatatlan körben, mindenki részére biztosított megismerhetővé, hozzáférhetővé tételét - az iratbetekintés keretében biztosítja.

6.2. Az Elnökség

6.2.1. Az Elnökség tagjai:
a) Az Elnök
b) Az Alelnök
c) A Gazdasági igazgató
d) Az Elnöki Tikárság vezetője
e) A Főtanácsos
f) A Tanácsos
g) A Tanácsos
h) A Kommunikációs igazgató
i) Az Etikai vezető

6.2.2. Az Egyesület vezető szerve a kilenc (9) tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 5 (öt) év időtartamra választja. Az Elnökség tagjai megbízatásuk ideje alatt nem lehetnek az Ellenőrző Bizottság tagjai, nem lehetnek irodavezetők.

6.2.3. A választásokkal kapcsolatos eljárásban Jelölő Biztost és Szavazatszámláló Biztost kell kijelölni.

6.2.4. Az Elnökséget a Közgyűlés közvetlenül, nyíltan, egyszerű szótöbbséggel választja meg.

6.2.5. Az Elnökség tagjainak megválasztása Jelölő Biztos útján történik. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára tehet javaslatot, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni.

6.2.6. Az Elnökség tagjának azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a határozatképes közgyűlésen a szavazásra jogosultak többségi szavazatát megkapta.

6.2.7. Az Elnökség minden tagját külön- külön kell megválasztani.

6.2.8. Az Elnökség dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, továbbá azokban a kérdésekben is, melyeket a Közgyűlés nem von a saját hatáskörébe.

6.2.9. Az Elnökség két Közgyűlés között irányítja, szervezi és segíti az Egyesület tevékenységét. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökségi ülésen legalább öt (5) elnökségi tag jelen van. Ha az Elnök akadályoztatva van az Alelnök, ha pedig az Alelnök sem tud az Elnökségi ülésen részt venni, a Gazdasági igazgató elnököl. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha az Elnökségi ülésen hat (6) vagy nyolc (8) elnökségi tag van jelen, és szavazategyenlőség következik be, az ülést vezető Elnök szavazata dönt. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

6.2.10. Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévenként tartja. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc (8) nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség bármely tagjának indítványára az Elnökséget rendkívüli Elnökségi ülésre össze kell hívni.
Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökségi ülés összehívása az Alelnök feladata.

6.2.11. Rendkívüli esetben – ha a jelenlévő elnökségi tagok száma nem éri el az öt (5) főt – a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbség mellett, saját hatáskörben ideiglenes intézkedést hozhatnak, mely nem határozat.  Ha a döntés elnökségi hatáskörhöz kötött, az ideiglenes intézkedést az Elnökség köteles mihamarabb de legkésőbb tizenöt (15) napon belül felülvizsgálni, és a tárgyban elnökségi határozatot hozni. Ha a felülvizsgálat nem történik meg a megadott határidőn belül az ideiglenes intézkedés hatályát veszti.

6.2.12. Ha a kilenctagú Elnökségből több mint négy (4) fő akadályoztatva van, és nincs olyan döntésre váró helyzet, melyet a jelenlévő tagok rendkívüli helyzetként értékelnek, az elnökségi ülést el kell napolni. Határozatképtelenség esetén legkésőbb tizenöt (15) napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség legalább öt (5) tagja jelen van.

6.2.13. Az Elnökség jogosult a Közgyűlés előtt javaslatot tenni az elnökségi tagok visszahívására, felmentésére. Az Elnök vagy az elnökségi tag jog-, vagy alapszabályt sértő magatartása esetén, bármely elnökségi tag bizalmatlansági indítvánnyal élhet. Ha az elnökségi tagok többsége megvonja az Elnöktől, avagy az elnökségi tagtól a bizalmat, jog- és hatáskörei felfüggesztettnek tekintendők, ideiglenesen az Alelnök látja el feladatait. Az Alelnök érintettsége esetén, ideiglenesen a Főtanácsos látja el az Alelnök feladatait. Ebben az esetben az elnökségi tagok kötelessége a rendkívüli Közgyűlés haladéktalan összehívása. Bizalmatlansági indítvánnyal az Ellenőrző Bizottság, mint testület is élhet (Lásd: 6.1.2. c.) és 6.1.3. pont).

6.2.14. Visszahívásra, felmentésre az Egyesület bármely tagja jogosult javaslatot tenni. A javaslatot az Elnökség határozatban bírálja el. Ha az Elnökség a javaslatnak helyt ad, elnökségi tag esetén a bizalmatlansági indítványra vonatkozó 6.2.13. pont alapján jár el. Ha az Elnökség a javaslatot elutasítja, a javaslatot tevő tag az Ellenőrző Bizottsághoz fordulhat vagy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 10. § (1) bek. alapján az általa törvénysértőnek vélt határozatot bíróság előtt megtámadhatja.

6.2.15. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint az Irodavezetők az egyesület vezető tisztségviselői, a demokratikus jogelven működő Egyesület tagjainak választott elöljárói. Az egyes feladatok végrehajtására – az Alapszabályból fakadó jog- és hatáskörükben – a tagok közül vezetőt jelölhetnek ki.

6.2.16. Az Elnökség feladata, hatásköre:
a.)   Ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat
b.)   Az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára.
c.)   Tagfelvételi kérdésekben dönt.
d.)   Megválasztja a tiszteletbeli tagot.
e.)   Végzi a tagnyilvántartást.
f.)    Kiállítja és ellenőrzi a tagsági igazolványok érvényességét.
g.)   Befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén.
h.)   A tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz.
i.)     Tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
j.)     Az Elnökség jogosult - írásban történő megbízás útján - bármely egyesületi tagnak illetőleg természetes vagy jogi személynek konkrétan meghatározott ügyre vagy ügycsoportra képviseleti jogkört delegálni. A jogi képviselet vonatkozásában tagjait és nem tagjait egyaránt, elnökségi határozat alapján támogathatja. Az érintett és a jogi képviselet ellátására jogosult személy vagy szervezet közötti megbízás érdekében szervezési feladatokat vállalhat.
k.)   Az Egyesület eljárásaiba szakértőt vonhat be, a szakértő díjban megállapodhat.
l.)     Kiírja a pályázatokat.
m.) Gondoskodik a közhasznúsági feltételek teljesítéséről.
n.)   Kinevezi az Irodavezetőt.
o.)   Meghatározza az Irodavezetők értekezletének időpontját.
p.)   Állandó vagy ideiglenes feladatok végzésére bármely tagot jogosult kinevezni, és annak kinevezését visszavonni.
q.)   Kinevezi az Elnöki Titkárság vezetője által kijelölt programfelelőst. A kinevezését Elnökségi határozatba foglalja. Szükség esetén a kinevezést visszavonja.
r.)    Teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.
s.)   Az alkalmazottak tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol.
t.)    Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.

6.3. Az Ellenőrző Bizottság
Az Egyesület az Elnökségtől elkülönült felügyelő szervezetet hozott létre, Ellenőrző Bizottság néven. Az Ellenőrző Bizottság, mint az Egyesület felügyelő szerve, ügyrendjét maga állapítja meg.

6.3.1. Az Ellenőrző Bizottság tagjai, az Ellenőrző Bizottság elnöke, és az Ellenőrző Bizottság két tagja. Tagjait a Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyükre külön-külön, a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta. Az Ellenőrző Bizottság tagja megbízatása ideje alatt nem lehet az Elnökség tagja vagy irodavezető.

6.3.2. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület önálló felügyeleti szerve. Működése teljesen független az Elnökség belső ellenőrzési mechanizmusától, e tekintetben az Elnökség határozataihoz nincs kötve.

6.3.3. Az Ellenőrző Bizottság köteles az Egyesület működését az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni így különösen,

a.)   a Közgyűlésekről készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a közgyűlési döntések összhangját az Alapszabályban meghatározott egyesületi célokkal,

b.)   az éves Ellenőrző Bizottsági Jelentés vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget, valamint az éves beszámolókat.

6.3.4. Az Ellenőrző Bizottság jogosult:

a.)   célvizsgálatot folytatni, ha az egyesületi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja;

b.)   az Egyesület ügyeiről felvilágosítást kérni, az Egyesület üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.

c.)   feladatainak ellátására az Elnökséggel előzetesen egyeztetett szakértői díj ellenében szakértőt bevonni.

6.3.5. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább négy (4) alkalommal ülésezik.
Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza.
a) Az Ellenőrző Bizottság egy tagjának akadályoztatása esetén csak egyhangú, nyílt szavazás mellett hozható döntés. Ha a két ellenőrző bizottsági tag nem tud egyező döntést hozni, az Ellenőrző Bizottság ülését el kell napolni, és 15 napon belül a bizottságot újra össze kell hívni. (Az ülés összehívása elsősorban az Ellenőrző Bizottság elnökének a feladata, de akadályoztatása esetén a bizottság bármelyik tagjának kötelessége az új ülés összehívására intézkedni, a szükséges értesítési kötelezettségnek eleget tenni.) Ha ezen az ülésen sem születik döntés, a két ellenőrző bizottsági tag köteles az Egyesület Elnökét értesíteni, és témától függően az Elnökség vagy a rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezni. Az Elnökségi ülés vagy a Rendkívüli Közgyűlés tárgya az a téma, melyben a létszámhiányos Ellenőrző Bizottság nem tudott döntést hozni.
b) Ha az Ellenőrző Bizottság két tagja van akadályoztatva, határozat nem hozható. Rendkívüli esetben a háromtagú Ellenőrző Bizottság egyedül maradt tagja – az egyesület törvényes és jogszerű működése érdekében – ideiglenes intézkedést vezethet be, melyről az Egyesület Elnökét haladéktalanul értesíteni köteles. Az ideiglenes intézkedést az Ellenőrző Bizottság köteles mihamarabb de legkésőbb tizenöt (15) napon belül felülvizsgálni, és a tárgyban határozatot hozni. Ha a felülvizsgálat nem történik meg a megadott határidőn belül, az ideiglenes intézkedés hatályát veszti.

6.3.6. Az Ellenőrző Bizottság minden tagját egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen:
a.)   jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, Elnökségétől, illetve az Egyesület munkavállalóitól,
a.)   az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
b.)   Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
c.)   jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, annak összehívását kezdeményezni.

6.3.7. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

6.3.7.1. Az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve tartalmazza: Az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

6.3.8. Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület (közhasznú szervezet), tisztségviselőinek bármely ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

6.3.9. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a társadalmi szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

6.3.10. Ha az intézkedésre a Közgyűlés jogosult és az összehívását az Elnökség megtagadja, az Ellenőrző Bizottság is jogosult a rendkívüli Közgyűlés összehívására.

6.3.11. Ha az arra jogosult szerv (Közgyűlés, Elnökség) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság, mint felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

6.4. Az Irodavezető(k)

6.4.1. Az Irodavezetők a helyi, kistérségi feladatok végrehajtói, az Egyesület ügyintéző tisztségviselői.

6.4.2. Az Irodavezető személyét a helyi, kistérségi tagok javaslata alapján az Elnökség nevezi ki.

6.4.3. Irodát az Elnökség csak akkor hozhat létre, ha a helyi, kistérségi területen legalább tíz (10) tag közös tevékenysége összehangolható, az Irodavezetőt kijelöli, és meghatározza a feladatait.

6.4.4. Az Irodavezetők negyedévente kötelesek jelentést küldeni az Elnöki Tikárság vezetőjének. A jelentés tartalmazza az Elnökség által meghatározott feladatot végrehajtására, az állomány fluktuációjára, a saját kezdeményezésű intézkedésekre vonatkozó adatokat, valamint a következő negyedévre vonatkozó előirányzatokat és költségkihatásaikat.

6.4.5.  Az Irodavezető az Iroda rendeltetésszerű működése által meghatározott körben az Egyesület képviselőjeként jár el.

VII. FEJEZET
AZ EGYESÜLET KÉPVISELőI


7.1. Az Egyesület képviseletét az Elnök, az Alelnök és a Gazdasági igazgató látja el. Mindhárom tisztség betöltője – a bankszámla feletti rendelkezést kivéve – külön- külön is önálló képviseletre jogosult.

7.2. Az Elnökség jogosult - írásban történő eseti meghatalmazás útján, a mód és a tartalom megjelölésével - bármely egyesületi tagnak képviseleti jogkört delegálni. Az Egyesület Elnöke az Egyesület jogi képviseletére ügyvédet is megbízhat.
Az Egyesület a jogi képviselet vonatkozásában tagjait és nem tagjait egyaránt, elnökségi határozat alapján támogathatja. Az érintett és a jogi képviselet ellátására jogosult személy vagy szervezet közötti megbízás érdekében szervezési feladatokat vállalhat.

7.3 Az Elnök:

7.3.1. Az Elnök az Egyesület első számú vezetője, az Egyesület képviselője. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta.

7.3.2. Az Elnök jogai és kötelezettségei.

a.)   Önálló képviseleti jogköre van.
b.)   Összehívja, vezeti a Közgyűlést és az Elnökségi ülést, megállapítja a napirendi pontokat.
c.)   Ellenőrzi az Alapszabály előírásainak betartását, a Közgyűlés illetőleg az Elnökség határozatainak végrehajtását.
d.)   Az Elnökség egy tagjával együtt, hitelesíti a Közgyűlés és az elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
e.)   Vezeti a Határozatok könyvét, melynek hitelesítését egy a határozat meghozatalakor jelenlévő tag végzi el. Jegyzi a döntést támogatók és ellenzők személyét.
f.)    Az Alelnökkel vagy a Gazdasági igazgatóval együttesen jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre. Utalványozási jogot gyakorol.
g.) Összehangolja az Egyesület tisztségviselőinek, ügyintézőinek tevékenységét. Bármely a Közgyűlés által választott tisztségviselő három (3) hónapon túli akadályoztatása esetén rendkívüli Közgyűlést hív össze, új tisztségviselő megválasztása végett.
h.) Javaslatot tesz a Közgyűlés napirendjére.
i.) Folyamatosan intézi, koordinálja az ügyeket a két Elnökségi ülés között, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
j.) Rendszeresen beszámol az Elnökségnek a két Közgyűlés között végzett munkájáról.
k.) Intézkedik a tag kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatására (Lásd: 3.8. pont), ezzel kapcsolatban, az Alelnök és az Etikai vezető javaslatának figyelembevételével előkészíti az elnökségi döntéshozatalhoz szükséges anyagokat.
l.)    Az Elnökség határozata alapján felkéri a tiszteletbeli tagságra jelölt személyt az egyesületi tagságra.
m.) Előterjeszti a költségvetést a Közgyűlésre.
n.)  Felel az Egyesület gazdasági ügyeinek, ügyvitelének pénzügyi rendjéért.
o.) Koordinál, és felügyeletet gyakorol az Egyesület munkájának minden területén.
p.)   Az Elnöki Titkárság vezetőjével és az Etikai vezetővel együttesen meghatározza az iratokba való betekintés rendjét.
q.)   Aláírja az Alelnök és az Etikai vezető által kiállított tagsági igazolványokat.

7.4. Az Alelnök:

7.4.1. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta.

7.4.2. Jogai és kötelezettségei:
a.)   Önálló képviseleti jogköre van.
b.)   Általános helyettesítési jogkörrel bír, mely jelenti azt, hogy az Elnök helyettesítésén kívül bármely akadályoztatott tisztségviselő munkáját jogosult és köteles ellátni, de legfeljebb azon ideig, amíg a Közgyűlés által választott tisztségviselő munkáját ellátni nem képes.
c.)   Az Elnök akadályoztatása esetén, – helyettesítési jogköre folytán - a Gazdasági igazgatóval közösen jogosult a bankszámla felett rendelkezni.
d.)   Ellátja az Elnökség által rábízott feladatokat.
e.)   Ha az Elnök 3 (három) hónapot meghaladóan, folyamatosan, nem tudja feladatát ellátni, az Alelnök köteles intézkedni a Közgyűlés összehívására, az új elnök megválasztása végett.
f.)    Ha az Elnökség bármely tagja 3 (három) hónapot meghaladóan folyamatosan nem tudja feladatát ellátni, kötelezettsége az Elnököt a rendkívüli közgyűlés összehívására felhívni az új tisztségviselő megválasztása végett.
g.)   Ellenőrzi az Irodavezetők munkáját.
h.)   Az Elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány kivizsgálásának idejére ideiglenesen gyakorolja az Elnök jog- és hatásköreit.
i.)     Az Etikai vezetővel együttesen végzi a tagfelvételi eljárásból fakadó feladatokat.

7.5. A Gazdasági igazgató:

7.5.1. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta.

7.5.2. A Gazdasági igazgató jogai és kötelezettségei:
a.)   Önálló képviseleti jogköre van.
b.)   Ellenőrzi, hogy az Egyesület Alapszabályszerűen működik-e.
c.)   Ellenőrzi az Egyesület mindennemű gazdálkodását.
d.)   Kezeli az Egyesület bevételi és kiadási bizonylatait.
e.)   Köteles minden évben az első rendes Közgyűlésen beszámolni munkájáról, tájékoztatni a Közgyűlést az Egyesület gazdálkodásáról.
f.)    Elfogadásra előkészíti a közhasznúsági jelentést.
g.)   A bankszámla feletti rendelkezésekről nyilvántartást vezet.
h.)   Vezeti a jogszabályok előírása szerinti üzleti könyveket.
i.)     Javaslatot tesz a kidolgozott programok pénzügyi- anyagi finanszírozására, elkészíti az Elnökség által meghatározott programok gazdasági hatásvizsgálatát.
j.)     Utalványozási jogköre van.
k.)   Megalkotja a Pénzkezelési Szabályzatot.
l.)     Pénzügyi- és anyagi viszonyokban, közvetlen kapcsolatot tart fenn az Irodavezetőkkel, e tekintetben azoknak közvetlen vezetője.

VIII. FEJEZET
AZ ELNÖKSÉG EGYÉB TISZTSÉGVISELőI ÉS AZ IRODAVEZETőK


8.1. Az Elnöki Tikárság vezetője (továbbiakban: Tikárságvezető)

8.1.2. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta. A Titkár elnökségi tag.

8.1.3. A Titkárságvezető jogai és kötelezettségei:
a.)    Az Elnökség által előadott program-javaslatok megvitatásában való részvétel.
b.)    A munkaterv és az irányadó program-terv elkészítése.
c.)    Az egyedi, kész programtervet köteles felterjeszteni az Elnökségnek.
d.)    A programtervben köteles szerepeltetni a lebonyolításhoz szükséges létszámkeretet és az előzetes anyagi kalkulációt, melyet a gazdasági igazgató ellenjegyez.
e.)    Az adminisztratív munkálatokat összefogja, szervezi és irányítja.
f.)    Ellenőrzi az Elnökség tagjainak írásos anyagait, regisztrálja az elnökségi határozatokban fellelhető határidőket és felelősöket.
g.)    Adminisztrálja az Egyesület levelezését.
h.)    Az egyesületi tagok közül, jogosult a feladatok végrehajtására programfelelőst megnevezni.
i.)     A programfelelős közvetlenül neki van alá rendelve, annak tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik elszámolni az Elnökség felé.
j.)     Pályázatfigyelő munkát végez.
k.)    Előkészíti, elkészíti a pályázati anyagokat.
l.)     Az elkészült pályázatot ellenjegyzésre átadja a Főtanácsosnak, aki tizenöt (15) napon belül ellenjegyezi, vagy kiegészítést készít hozzá.
m.)    Beterjeszti az Elnökségnek a Főtanácsos által ellenjegyzett pályázatot.
n.)    Vezeti a program-nyilvántartást, az elvégzett feladatokról beszámolót készít.
o.)    Fogadja az Irodavezetők negyedéves jelentéseit, a beérkezett jelentésekből összefoglalót készít, amelyet az Elnökségre felterjeszt.
p.)    Köteles az egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről gondoskodni, illetve azokról felvilágosítást adni. (Az iratbetekintés iránti kérelmet írásban kell a Titkárságvezető részére megküldeni.)
q.)    Köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
r.)    Köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem benyújtásának és a teljesítésének ideje.

8.2. A Főtanácsos

8.2.1. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta. A Főtanácsos elnökségi tag.

8.2.3. A Főtanácsos jogai és kötelezettségei:
a.)   Jogosult bármely elnökségi tagtól információt kérni a folyamatban lévő ügyekről.
b.)   Koordinálja az Egyesület állami, társadalmi, gazdasági szervekkel, szervezetekkel való együttműködését.
c.)   Elkészíti az Egyesület együttműködési megállapodásainak tervezetét.
d.)   Koordinálja az együttműködési megállapodások menetét, részt vesz az előzetes tárgyalásokon.
e.)   Elvégzi az Egyesület kötelezettségvállalásainak előzetes véleményezését.
f.)    Más szervezetekkel történő együttműködési megállapodás megkötésére irányuló szervezést, egyéb tevékenységet folytathat, de az általa folytatott ügyek viteléről folyamatosan köteles az Elnöknek beszámolni. Együttműködési megállapodás aláírására, kötelezettség vállalására nem jogosult.
g.)   Jogosult az Elnökség határozatainak kiadmányozására, ha szükséges a meghatározott feladatok végrehajtására oktatást megszervezni.
h.)   Elkészíti az Alapszabály és mellékletei tervezetét.
i.)     Ellenőrzési jogkörében tanácsosaival legalább félévente belső ellenőrzést végez, amely az Egyesület törvényes működésének vizsgálatára terjed ki.
j.)     Elkészíti az ellenőrzések eredményéről szóló beszámolóját.
k.)   Ellenjegyzi, szükség esetén tizenöt (15) napon belül kiegészíti a Tikárságvezető által elkészített pályázatokat.
l.)     Az Elnökség jóváhagyása mellett kapcsolatot tart fenn az együttműködő szervekkel, szervezetekkel, így különösen a tagok munkáltatóival.
m.) Az Alelnököt érintő bizalmatlansági indítvány vizsgálatának idejére ideiglenesen ellátja az Alelnöki feladatokat.

8.3. A Tanácsos

8.3.1. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta. A Tanácsos elnökségi tag.

8.3.2. A Közgyűlés két (2) fő Tanácsost választ külön-külön.

8.3.3. A Tanácsos jogai és kötelezettségei:
a.)   Mint elnökségi tag, jogosult az Elnökségi Ülésen részt venni, szavazatát leadni.
b.)   A folyamatban lévő ügyek tekintetében, bármely tisztségviselővel kapcsolatot tarthat fenn.
c.)   Információkat kérhet és adhat az Egyesület tevékenységéről az Egyesület tagjainak.
d.)   Segíti a Főtanácsos munkáját.
e.)   Az Egyesület érdekében, az Egyesület nevében kifejtett tevékenységéről a Főtanácsost folyamatosan tájékoztatni köteles.
f.)    Részt vesz a Főtanácsos által kezdeményezett ellenőrzésekben.
g.)   A Főtanácsossal előkészíti az Egyesület Alapszabálya és mellékletei tervezetét.
h.)   Segíti a Főtanácsos kapcsolatfenntartói tevékenységét, szükség esetén helyettesíti őt.
i.)     Részt vállal az Egyesület oktatói programjaiban.

8.4. A Kommunikációs igazgató

8.4.1. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta. A kommunikációs igazgató elnökségi tag.

8.4.2. A médiában megjelenő egyesületi tagok kötelesek részt venni a Kommunikációs igazgató általános felkészítő tréningjén. A médiában beleegyezése nélkül – az eseti szükségszerűen tett nyilatkozatokat kivéve - csak magánvélemény adható. Ez a rendelkezés az Elnökség tagjaira nem vonatkozik.

8.4.3. A Kommunikációs igazgató jogai és kötelezettségei:
a.)   Az Egyesület ügyeiben a hivatalos elnökségi álláspont első számú kinyilatkozója.
b.)   Kapcsolatot tart a médiával.
c.)   Egyezteti, és szakmailag ellenőrzi a médiában megjelenő tag Egyesülettel kapcsolatos írásos nyilatkozatait.
d.)   Felkészíti a tagokat a nyilatkozatok megtételére.
e.)   Részt vesz a programok lebonyolításában.
f.)    Szerkeszti az Egyesületet propagáló írásos, vizuális anyagokat.
g.)   Azokról az egyesületi programokról, ahol a média is megjelent, illetve részt vett, beszámolót készít.
h.)   Folyamatosan jegyzi a tagok és az Egyesület életéről, tevékenységéről szóló cikkeket, melyekből minden évben elkészíti az egyesület évkönyvét.

8.5. Az Etikai vezető

8.5.1. A Közgyűlés választja öt (5) év időtartamra. Személyére a Jelölő Biztos tesz javaslatot. A Jelölő Biztos az Egyesület bármely rendes tagjára javaslatot tehet, de a Közgyűlés bármely tagja is jogosult javaslatot tenni. Azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a többségi szavazatot kapta. Az Etikai vezető elnökségi tag.

8.5.2. Az Etikai vezető jogai és kötelezettségei:
a.)   Az Alelnökkel együttesen végzi a tagfelvételi eljárásból fakadó feladatokat.
b.)   Az Egyesület adatvédelmi megbízottjaként – figyelemmel az adatvédelemről szóló jogszabályokra – kezeli, feldolgozza a személyes adatokat.
c.)   Megalkotja az Egyesület Adatvédelmi szabályzatát, melyet az Elnökség léptet hatályba.
d.)   Állást foglal az ügykörébe tartozó, a tagokkal kapcsolatban felmerült ügyekben.
e.)   Javaslatot tesz a tag, vagy tagok kizárására, amennyiben bármely tag részéről fennáll az Alapszabály 3.8. pontjában foglalt kizárásra okot adó magatartás tanúsítása.
f.)    Ha kizárásra okot adó magatartást észlel, vagy azt bármely tag a tudomására hozza, jogosult az ügy körülményeire vonatkozó kérdések tisztázása végett az Egyesület minden olyan tagját - annak beleegyezésével – meghallgatni, aki az ügyben érintett. A beszerzett információkról az Elnököt – a kizárásra vagy a felmentésre, folyamatban lévő ügyekben az eljárás megszüntetésére irányuló javaslatáról – írásban tájékoztatja.
g.)   Betekinthet az Egyesület irataiba. Ha hiányosságot észlel, köteles az érintett tag figyelmét arra felhívni. Harminc (30) napot meghaladó mulasztás esetén értesíti az Elnököt vagy az Elnöki Titkárságvezetőt.
h.)   Segíti a Titkárságvezetőt az iratbetekintés iránti kérelmek kapcsán végzett munkájában.
i.)     Állást foglal az Irodavezető felirata tárgyában, melyet írásban az Elnökség rendelkezésére bocsát.

8.6. Az Irodavezető(k)

8.6.1. Az Irodavezetőt az Elnökség nevezi ki, az általa meghatározott időtartamra. Nem elnökségi tag. Megbízatása ideje alatt nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja. A helyi, kistérségi tagcsoportosulások felelős vezetője. Munkáját elsősorban az Alelnök koordinálja és ellenőrzi. Egyebekben lásd az Alapszabály 6.4. pontját.

8.6.2. Jogai és kötelezettségei:
a.)   Megilleti az Elnökségi üléseken – véleményezési és javaslattételi joggal – való részvétel joga.
b.)   Javaslatot tehet az Elnökség napirendjére.
c.)   Az Egyesület vezető ügyintézője.
d.)   Irányítja, szervezi, meghatározza és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó egyesületi tagok tevékenységét.
e.)   Feliratban tájékoztatja az Elnökséget az általa szükségesnek vélt intézkedések meghozataláról.
f.)    Elkészíti az Iroda éves munka- és naptári tervét.
g.)   Negyedévente jelentést készít, melyet a Tikárságvezetőnek terjeszt fel.
h.)   Megszervezi a helyi, kistérségi tagok oktatását.
i.)     Az Etikai vezetőnek felterjeszti az egyesületi tagságra jelentkező személyek jelentkezési lapjait, melyhez javaslatát csatolja.
j.)     Javaslatot tesz a rendezvények lebonyolítására, koordináló és szervező tevékenységével elősegíti a végrehajtást.
k.)   Részt vesz az Irodavezetők értekezletén, melynek időpontját az Elnökség határozza meg.
l.)     Folyamatos kapcsolatot tart fenn az Elnökség tagjaival.
m.)  Elkészíti az Iroda ügyrendjét, mely az Elnökség elfogadó határozata alapján lép hatályba.

IX. FEJEZET
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA


9.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden egyéb, közös célt szolgáló befizetések az Egyesület vagyonát képezik.

9.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb befizetéseiből, pályázatok útján szerzett javakból és egyéb kapott juttatásokból, illetőleg külső támogatók által adományozott összegekből gazdálkodik. A támogatók befizetéseiről nyilvántartást vezet. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

9.3. Az Egyesület a tagsági díjakat elsősorban  fenntartási - ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok, adók megfizetésére használja fel.

9.4. Az Egyesület Irodái nem folytatnak külön gazdálkodást, de a helyi önkormányzati támogatások 100%-át az – Elnökség előzetes jóváhagyásával – saját területükön használhatják fel. Az anyagi támogatások felhasználását ebben az esetben is a Gazdasági igazgató engedélyezi. Az Irodák alárendeltségébe tartozó tagok tagdíjainak 50%-át szintén a helyi, kistérségi területen kell felhasználni.

9.5. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

9.6. Az Egyesület megszűnése esetén, vagyonát a hitelezők kielégítése után, hasonló célú tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek adományozza. Az adományozásról közgyűlési határozat formájában a megszűnéskori tagok összessége (a Közgyűlés) egyszerű szavazattöbbséggel határoz.

9.7. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 18-20.§-ai az irányadók. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a Gazdasági igazgató az Egyesület gazdálkodásáról beszámolót készít, melyet a Közgyűlésen elfogadásra köteles előterjeszteni. Ha a Közgyűlés nem fogadja el a beszámolót, az Ellenőrző Bizottság bevonásával teljes vizsgálatnak kell azt alávetni azt és a Közgyűlés határozata szerinti módon, újra napirendre kell tűzni. A vizsgálat terjedjen ki a felelősség megállapítására is.

9.8. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabb módon és a legrövidebb időn belül az Egyesület által elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja.

X. FEJEZET
AZ EGYESÜLET MEGSZűNÉSE


10. Az Egyesület megszűnik;
10.1.  ha feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a legfelsőbb szerv - azaz a Közgyűlés - kimondja;
10.2.  ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 XI. FEJEZET
A KÖZHASZNÚSÁGI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 

 

I. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


11.1. Az Egyesület hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének – így különösen a roma fiatalok rendőrré, belügyi-, rendvédelmi-, rendészeti szervek tagjává válásának, munkában tartásának, oktatásának, élet- és szociális körülményeinek, életútja figyelemmel kísérésének – elősegítésére alakuló társadalmi szervezet, amely nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület a 11.13. pontban felsorolt tevékenységek körében a nem tagok részére nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és az igénybevételhez szükséges feltételek meghatározása után minden esetben (esetenként külön-külön) nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalt követően a feltételeknek megfelelő igényléseket az Elnökség elbírálja, és a szolgáltatás nyújtására fenntartott keret és a rászorultság mértéke szerint elosztja. A döntésről az igénylőket külön-külön írásban tájékoztatja.

11.2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem használhatja fel.

11.3. Gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja.

11.4. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján kell nyilvánosságra hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Az Egyesület az Elnökségtől elkülönült felügyelő szervezetet hozott létre Ellenőrző Bizottság néven. Az Ellenőrző Bizottság, mint az Egyesület felügyelő szerve, ügyrendjét maga állapítja meg.

11.5. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, Alapszabályának megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

11.6. Célkitűzéseit önállóan, az állami-, politikai-, és társadalmi szervezetektől függetlenül fogalmazza meg és váltja valóra. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

11.7. Az Egyesület testületeinek ülései nyilvánosak. Az irataiba történő betekintési jogosultságot – figyelemmel az adatvédelmi szabályokra – előzetes bejelentéshez, egyeztetéshez, a Titkárságvezetőhöz címzett írásbeli kérelemhez köti. Az Egyesület éves beszámolójába, illetve éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

11.8. Az Egyesület, a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségét minden esetben vizsgálja. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület Közgyűlésének vezető tisztségviselője (Elnöke, elnökségi- ellenőrző bizottsági tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő (Elnök, Elnökségi- Ellenőrző bizottsági tag, Irodavezető), illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.9. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Ezeket a rendelkezéseket az Elnökség határozathozatali eljárásában is alkalmazni kell.

11.10. A Közgyűlés, és az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület Elnöke látja el.

Az Ellenőrző Bizottság szintén jegyzőkönyvezi és nyilvántartja üléseit és határozatait, melyet az Ellenőrző Bizottság Elnöke kezel.

11.11. A Közgyűlés, az Elnökség valamint az Ellenőrző Bizottság döntéseit, a döntés időpontját követő tizenöt (15) napon belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

11.12. A Közgyűlés belügyi szaklapban vagy polgári írott sajtóban, valamint saját internetes oldalán elektronikus úton, nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a közhasznú működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

11.13. Az Egyesület céljaival összhangban lévő közhasznú tevékenységének köre a közhasznúságról szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§./c alpontja szerint;
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

II. CÍM
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK


11.14. Az Egyesület vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek, számvitel, adó stb.) ellátásával a Közgyűlés külső szervezetet – külön szerződés szerint – megbízhat.

11.15. Az Egyesület vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés dönt. Évente meghatározza az Egyesület céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékét és felosztásuk módját.

11.16. A Közgyűlés gazdálkodási tervének és döntéseinek végrehajtásáról, külön szerződés alapján külső szerv gondoskodhat. Amennyiben a Közgyűlés az Egyesület vagyonának kezelésével külső szervet nem bíz meg, úgy az Elnökség tagjai kötelesek gondoskodni a gazdálkodási terv és döntések végrehajtásáról.

11.17. Az Elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett. Az Egyesület Elnöke jogosult az alkalmazottak alapbérének és költségtérítésének összegét meghatározni.

11.18. Az Egyesület nevében önálló aláírásra az Egyesület Elnöke, Alelnöke és Gazdasági igazgatója jogosult a jog- és hatáskörök figyelembe vételével.

11.19. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnöknek, Alelnöknek és a Gazdasági igazgatónak van lehetősége, közülük legalább két fő egyidejű aláírása mellett.

11.20. Az Egyesület Elnökét korlátlan utalványozási jog illeti meg. Az Egyesület Elnöke az Elnökség tagjait írásban felruházhatja utalványozási joggal az esetleges korlátozások rögzítésével, amennyiben megfelelnek a törvényi előírásoknak.

11.21. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Egyesület pénzügyeinek és a számvitel ellenőrzésére könyvvizsgáló megbízása. A könyvvizsgáló megbízatása legalább egy éves időtartamra szól. A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


12.1. Jelen Alapszabály a Közgyűlés határozata alapján lép érvénybe. Az Egyesület tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

12.2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott választásokon és a továbbiakban sem fog.

12.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései, másrészt a később hozandó Közgyűlési, Elnökségi határozatok az irányadók.

12.4. Az Alakuló Közgyűlésen – összhangban az 1989. évi II. törvényben foglaltakkal – a levezető elnök határozta meg a választásokkal kapcsolatos eljárás szabályait, a Jelölő és a Szavazatszámláló Biztos állítására és működésére vonatkozó szabályokat.

12.5. A választásokkal kapcsolatos eljárást, a Jelölő és a Szavazatszámláló Biztos állítására és működésére vonatkozó szabályokat, az Alakuló Közgyűlésen elfogadott Alapszabály megalkotása és nyilvántartásba vétele után, az Egyesület később megalkotandó Szervezeti– Működési Szabályzata tartalmazza. A Szervezeti– Működési Szabályzat nem lehet ellentétes az Alapszabály rendelkezéseivel.

12.6. Összeférhetetlenség, törvényben meghatározott egyéb kizáró ok az Alapszabályt aláíró tagok körében nem merült fel.

12.7. Ezt a módosított Alapszabályt az Egyesület a 2006. év március hó 31. napján összehívott Közgyűlésen elfogadta, felhatalmazza a megválasztott Elnököt vagy annak meghatalmazottját, hogy az Egyesület nyilvántartását végző Fővárosi Bíróságra regisztrálás céljából eljuttassa.


Kelt: Budapest, 2006. év március 31. napján


Dr. Horváth Ferenc elnök

 

 

 

2017201620152014201320122011201020092008200720062005

 

 

AUTOBUS.HU

AUTOBUS.HU

Magic Team Kft hirdetései

magicteam.jpg

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész

almoskonyv_250px.jpg
 

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Értéktér - Infovideó

Get Flash to see this player.

 

 

Témajavaslata van?
Küldje el nekünk!

Tovább

Riportot rendelne?
Kattintson a részletekért!

Tovább

Szívesen lenne riporter?
Velünk kipróbálhatja magát!

Tovább

 

Pannónia Biztosító

Horoszkóp

Harmonet horoszkópok
Mindenkinek akinek lelke van
 • Fél év Indiában egyedül, három gyerekkel és az autizmussal
  Karmaváltás - elkészült Lohonyai Dóra könyve az út során gyűjtött tapasztalatairól, élményeiről. Interjú a szerzővel.
  image
 • Heti anya és gyermek horoszkóp 2019.október 17-től 23-ig
  Az anya-gyermek kapcsolatban nagyon fontos az érzelmi visszajelzés, mégpedig a gyermek részéről is.
 • Csütörtöki HarmoNet horoszkóp 2019-10-17
  Ma lassabban készülünk el, reggel jelentős késéssel indulhatunk. A munkánkkal is nehezebben haladunk, bár amit kiadunk a kezünkből, szinte tökéletes. Ma foglalkozhatunk precizitást igénylő feladatokkal is. Fontos, hogy ma minél több zöldséget fogyasszunk. Ügyeljünk arra, hogy ne főzzük túl a zöldféléket, hiszen akkor nem tudják megtartani értékes tápanyagtartalmukat. Inkább csak pároljuk meg a zöldségféléket, de ezt is csak minimális mértékben.
 • Heti vagyonhoroszkóp 2019.október 16-tól 22-ig
  Vagyoni helyzetre, lehetőségekre vonatkozó horoszkóp.
 • Szerdai HarmoNet horoszkóp 2019-10-16
  Ma lassúak leszünk, mindenhez több időre lesz szükségünk. Keljünk fel reggel korábban, így több idő lesz a készülődésre. Adjuk meg a módját a reggelinek is, ma tápláló ételekre lesz szükségünk. A mai nap egészségügyi problémája a fogak érzékenysége lehet. A fogfájás, rosszindulatú gócok sok más problémának lehetnek előidézői a szervezetben. Gyulladásos folyamatok, hajhullás alakulhatnak ki következményképpen.
 

Bulvár hírek

Összeálltak Váradiék

2017. October 12.

article thumbnailTöbb mint négy év kihagyás után, néhány hete újra összeállt a Váradi Roma Café. Egyik legnagyobb slágerük klipjében gyermekek szerepeltek. Azóta sok idő telt el, a szereplők felcseperedtek, egyikük már...
Teljes cikk

Pápai Joci megszólalt a cigányozós címlapról

2017. May 19.

article thumbnailEzt egy újság nem engedheti meg magának - mondta Pápai Joci arról, hogy a Ripost propagandalap az eurovíziós döntő előtt a címlapon azzal biztatta, Hajrá cigány!
Teljes cikk

További hírek

Sport hírek

Magyarország felkészült a nyári sportesemények biztosítására

2017. July 05.

article thumbnailMintegy másfél éves munkával mostanra felkészültek a hazai szervek az idei nyár három nagy hazai sporteseményének biztosítására - mondta Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára...
Teljes cikk

Szellő Imre nyerte a főmeccset a profi bokszgálán

2017. April 23.

article thumbnailSzellő Imre szerezte meg a Boksz Világszervezet (WBO) nemzetközi cirkálósúlyú bajnoki övét és a magyar bajnoki címet a székesfehérvári Magyar Ring Gálán, miután technikai KO-val győzött Tóth...
Teljes cikk

További hírek